Ketua Redaksi :
Dr. Ir. Cut Maila Hanum, M.P

Penyunting Pelaksana:
Dr. Ir. HILDANUS, M.Si
Dr. Ir. Ma'rifatin Zahrah, M.Si
Kiki Riskhi Ananda, ST, M.Si